OBSAH:

 • Obecná ustanovení
 • Objednávka a Uzavření kupní smlouvy
 • Cena a Způsob úhrady
 • Dodací podmínky
 • Zabezpečení a Ochrana autorských práv
 • Odstoupení od smlouvy
 • Práva z vadného plnění, reklamace
 • Garance vrácení peněz
 • Vyloučení odpovědnosti
 • Závěrečná ustanovení
 • OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel

Monika Vymětalíková, Budovatelů 11, Krnov 

IČO

Tel.: +420 736 637 738

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále také poskytovatele) a kupujícího (dále také „klient“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího www.monikavymetalikova.cz. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 • OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Označení produktu, jeho popis a cena jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího www.monikavymetalikova.cz Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.3 Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si zákazník objednal a zákazník se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

 • CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

3.1 Cena produktů a služeb je uvedena na webových stránkách prodávajícího.

3.2 Prodávající zákazníkovi vystaví v souvislosti s platbami prováděnými na základě smlouvy daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení služby.

 • ZPŮSOB ÚHRADY

3.3 Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním hradí zákazník v hotovosti.

3.4 Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním hradí zákazník bezhotovostně na bankovní účet.

3.5 Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.6 Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak. Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt / službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 • DODACÍ PODMÍNKY

4.1 U fyzických produktů se dodáním rozumí odesláním balíčku na adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři skrze domluveného dodavatele, a to nejpozději do deseti dnů, není-li uvedeno jinak.

 • ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty či služby, které prodávající prodává včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Nejpozději 14. den po převzetí produktu musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 • Oznámení o odstoupení od smlouvy
 • Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
 • Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
 • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 • Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 • Datum(*)
 • (*) = povinné údaje (nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte)

Odešlete formulář prosím emailem na spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: , písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany zákazníka.
 • PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však jednoho měsíce od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese . Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny, a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu) lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy, může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou kupujícímu vzniknout díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit. 

 • VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1. Všechny poskytované produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti těhotenství, porodu a šestinedělí. Informace, které jsou zprostředkovávány, jsou pouze návody a doporučení. Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi je čistě ve vaší zodpovědnosti. Případná zdravotní rizika vždy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.3. Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající. Stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese .

Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1.5.2023

V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.